مدیران شرکت

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل :
آقای حمید دامغانی

HD

نائب رئیس هیات مدیره :
آقای احمد دامغانی

AD

عضو هیات مدیره :
آقای محمود دامغانی

MD

مدیر کارخانه :
آقای سید محمد میرا

مدیر مالی :
آقای مهدی مصدق

مدیر بازرگانی :
خانم وحیده دامغانی

VD

مدیر بازرگانی خارجی :
خانم حمیده دامغانی

HED