افتخارات

بخشي از افتخارات کسب شده شرکت مهتاب موتور گرگان در سال هاي فعاليت اين شرکت

کیفیت قرن اروپا 2008
دریافت لوح و تندیس برنده کیفیت قرن دروپا در سال 2008
صنعت سبز 83
دریافت لوح صنعت سبز 83
واحد نمونه صنعتی استان سال 82
دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان سال 82
واحد نمونه صنعتی استان 83
دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان 83
واحد تولیدی نمونه سال 83-2
دریافت لوح واحد تولیدی نمونه سال 83-2
واحد صنعتی نمونه استان 86
دریافت لوح واحد صنعتی نمونه استان 86
واحد صادر کننده نمونه استانی سال 84
دریافت لوح واحد صادر کننده نمونه استانی سال 84
طرح ملی مردمی سپاس 88
دریافت لوح طرح ملی مردمی سپاس 88
لوح تقدیر جشنواره 87اقتصاد سبز-2
دریافت لوح لوح تقدیر جشنواره 87 اقتصاد سبز
لوح نمونه صنعتی 1389استان-2
لوح نمونه صنعتی 1389 استان
صادرکننده نمونه سال 1389 استان گلستان-2
دریافت لوح صادرکننده نمونه سال 1389 استان گلستان
صادرکننده نمونه سال 1390 استان گلستان-2
دریافت لوح صادرکننده نمونه سال 1390 استان گلستان
واحد نمونه صنعتی کشور سال 89-2
دریافت لوح واحد نمونه صنعتی کشور سال 89
واحد موفق صنعتی استان 91-2
دریافت لوح واحد موفق صنعتی استان 91
واحد نمونه صنعتی استان سال 90-2
دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان سال 90
واحد صنعتی موفق استان سال 92-2
دریافت لوح واحد صنعتی موفق استان سال 92
واحد-نمونه-کیفی-در-صنعت-شیمیایی-و-پلیمر-91-2
دریافت لوح واحد-نمونه-کیفی-در-صنعت-شیمیایی-و-پلیمر-91