Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dateيکشنبه 29 دي 1398Date

تعریف


روغن های هیدرولیک پس از روغن های موتور ، مهمترین گروه از روانکارها هستند .روغن های هیدرولیک متشکل از روغن پایه و مواد افزودنی می باشند  کیفیت و کارآیی روغن هیدرولیک به کیفیت روغن پایه و ترکیب مواد افزودنی مورد استفاده بستگی دارد .