Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dateجمعه 22 اذر 1398Date

تعاریف و مشخصات عمده روغن


1 گرانروی (VISCOSITY)
مقاومتی که یک روغن نسبت به جاری شدن به علت اصطکاک داخلی مولکول آن از خود نشان می دهد گرانروی (ویسکوریته) نامیده می شود .
گرانروی روغن با تغییر دمای روغن ،تغییر می کند و هر چه روغن گرمتر شود، گرانروی آن کمتر می گردد .از این رو همواره باید گرانروی روغن همراه با دمایی که گرانروی در آن اندازه گیری شده ،قید گردد . گرانروی روغن معمولآً در دمای 40 و 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود .

1 شاخص گرانروی( VISCOSITY INDEX)
شاخص گرانروی (VI)نشانگر میزان تغییرات گرانروی نسبت به تغییرات دما است. هر چه رقم شاخص گرانروی روغنی بزرگتر باشد ،در اثر تغییر دما ، گرانروی روغن کمتر تغییر می کند و بر عکس .

1 نقطه ریزش (POUR POINT)
پایین ترین دمایی را که روغن در آن دما هنوز می تواند جاری شود نقطه ریزش نامند.

1 نقطه اشتعال (FLASH POINT)
نقطه اشتغال ،پایین ترین دمایی است که در آن روغن به اندازه کافی به بخار تبدیل می شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتغال می سازد . به طوری که با نزدیک کردن شعله آتش ،روغن در یک لحظه مشتعل و سپس خاموش می گردد.این آزمون برای انداره گیری میزان آتش گیری و فرار بودن روغن صورت می گیرد.

1 نقطه احتراق(FIRE POINT)
نقطه احتراق ، پایین ترین دمایی است که در آن روغن به اندازه ای بخارتولید کند که با نزدیک کردن شعله، مشتعل شود و این اشتعال مدتی ادامه یابد.نقطه احتراق معمولآً حدود 15 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه اشتعال است از این رو انداره گیری و ذکر نمی گردد.

1 چگالی و دانسیته(DENSITY)
دانس یته برابراست با جرم یک سانتیمتر مکعب از روغن (در دمای c6/15) که بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب (kg/m3) بیان می شود .کاربرد این مشخصه ،تبدیل وزن به حجم و بالعکس (در محاسبات حمل و نقل فرآورده های نفتی ) است . برای این منظور از چگالی نسبی (Specific Gravity) نیز که عبارتست از نسبت وزن مخصوص روغن به وزن مخصوص آب در دمای (f 60/f 60) استفاده می شود.